බිම්මල් වලට වඩා

ජොන්කන් හතු

Inonotus Obliquus (Chaga Mushroom)

Chaga MushroomBotanical Name – Inonotus obliquusChinese name – Bai Hua Rong / Hua He Kong JunTrad

තවත් කියවන්න
Cordyceps Sinensis Mycelium (CS-4)

උද්භිද විද්‍යාත්මක නාමය - Ophiocordyceps sinensis (Pecilomyces hepiali)චීන නාමය - Dong Chong Xia CaoPa

තවත් කියවන්න
Grifola Frondosa (Maitake Mushroom)

Grifola frondosa (Maitake බිම්මල්) උද්භිද නාමය - Grifola frondosaජපන් නම - MaitakeChines

තවත් කියවන්න
Ganoderma Lucidum  (Reishi Mushroom)

Reishi උද්භිද විද්‍යාත්මක නාමය - Ganoderma lucidumචීන නාමය - Ling Zhi (ආත්ම හතු) වඩාත් ප්‍රසිද්ධ o

තවත් කියවන්න
Armillaria mellea (Honey Mushroom)

Honey Mushroom උද්භිද නාමය - Armillaria mellea ඉංග්‍රීසි නම - Honey MushroomChinese නම - Mi Hu

තවත් කියවන්න
Phellinus Linteus

Mesima උද්භිද නාමය - Phellinus linteus චීන නම - Sang Huang (Mulberry Yellow) විශේෂයෙන් p

තවත් කියවන්න
Tremella Fuciformis (Snow Fungus)

හිම දිලීර උද්භිද නාමය - Tremella fuciformis ඉංග්‍රීසි නම - Snow FungusChinese නම - Bai Mu Er

තවත් කියවන්න
Cordyceps Militaris

Cordyceps militaris උද්භිද නාමය - Cordyceps militarisචීන නම - Yong Chong Cao (දළඹුවෙක්

තවත් කියවන්න
Trametes Versicolor (Coriolus Versicolor,Turkey tail Mushroom)

Trametes versicolor (Turkey tail Mushroom) උද්භිද නාමය – Trametes versicoloarඉංග්‍රීසි නම – Cori

තවත් කියවන්න
Hericium Erinaceus (Lion's mane Mushroom)

උද්භිද නාමය - Hericium erinaceuslionsචීන නම - Hou Tou Gu (වඳුරු හිස හතු)මෙම ඩෙල්

තවත් කියවන්න

ඔබගේ පණිවිඩය තබන්න