Grifola Frondosa (Maitake kömelegi)

Grifola frondosa (Maitake kömelegi)

Botanika ady - Grifola frondosa

Japaneseapon ady - Maitake

Hytaýyň ady - Hui Shu Hua (Agaçdaky çal gül)

Iňlis ady - Tokaýyň Hen

Bu meşhur aşpez kömeleginiň ýapon ady, adamlaryň tapylmagyna begenýändigi sebäpli “Tans kömelegi” diýlip terjime edilýär.

Ondan birnäçe göçürmeler Japanaponiýada we bütin dünýäde onuň peýdasyny tassyklaýan subutnamalar bilen iýmit goşundylary hökmünde işlenip düzüldi.pro_ren

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Akym diagrammasy

WechatIMG8066

Spesifikasiýa

No.ok.

Degişli önümler

Spesifikasiýa

Aýratynlyklary

Goýmalar

A

Kömelek suwunyň ekstrakty

(Poroşoklar bilen)

Beta glýukan üçin standartlaşdyrylan

70-80% ereýär

Has adaty tagam

Dokary dykyzlyk

Kapsulalar

Smoothie

Planşetler

B

Kömelek suwunyň ekstrakty

(Arassa)

Beta glýukan üçin standartlaşdyrylan

100% ereýär

Dokary dykyzlyk

Kapsulalar

Gaty içgiler

Smoothie

C

Kömelek

Miwe bedeni

 

Eräp bilmeýär

Pes dykyzlyk

Kapsulalar

Çaý topy

D

Kömelek suwunyň ekstrakty

(Maltodextrin bilen)

Polisakaridler üçin standartlaşdyrylan

100% ereýär

Orta dykyzlyk

Gaty içgiler

Smoothie

Planşetler

 

Kömelek ekstrakty

(Mikelium)

Belok bilen baglanyşykly polisakaridler üçin standartlaşdyrylan

Az salym ereýär

Orta ajy tagam

Dokary dykyzlyk

Kapsulalar

Smoothie

 

Custöriteleşdirilen önümler

 

 

 

Jikme-jiklik

Grifola frondosa (G. frondosa) iýmitlendiriji we dermanlyk aýratynlyklary bolan iýilýän kömelekdir. Üç onýyllykdan gowrak mundan ozal D-fraksiýa tapylaly bäri, G. frondosa miweli bedeninden we kömelek miseliumyndan β-glýukanlar we heteroglikanlar ýaly köp sanly polisakaridler çykaryldy, bu möhüm peýdaly çäreleri görkezdi. G. frondozadaky bioaktiw makromolekulalaryň başga bir synpy has güýçli peýdalary görkezýän beloklardan we glikoproteinlerden durýar.

Sterollar we fenolik birleşmeler ýaly birnäçe ownuk organiki molekulalar hem kömelekden izolirlenip, dürli bioaktiwlikleri görkezdiler. G. frondosa kömelegi, iýmit we derman önümleri üçin ähtimal gymmatly bioaktiw molekulalary üpjün edýär diýen netijä gelmek mümkin.

G. frondozanyň gurluşy-bioaktiwlik gatnaşyklaryny kesgitlemek we dürli bioaktiw we farmakologiki täsirleriniň aňyrsynda hereket mehanizmlerini düşündirmek üçin has köp gözleg gerek.


  • Öňki:
  • Indiki:


  • Öňki:
  • Indiki:
  • Habaryňyzy goýuň