Tremella Fuciformis (Gar kömelegi)

Gar kömelegi

Botanika ady - Tremella fuciformis

Iňlis ady - Gar kömelegi

Hytaýyň ady - Baý Mu Er / inin Er

T. fuciformis gündogar aşhanasynda meşhur aşpez kömelegi bolmak bilen bir hatarda, dermanlyk köp ýyllyk taryhyna eýedir we Şen Nong Ben Kao (c.200AD) kömelekleriniň biri bolupdyr. Adaty görkezijileri ýylylygy we guraklygy arassalamak, beýnini iýmitlendirmek we gözelligi ýokarlandyrmak ýaly zatlary öz içine alýar.

Beýleki jele kömelekleri ýaly T. fuciformis polisakaridlere baý we bular esasy bioaktiw komponentdir.pro_ren

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Degişli önümler

Spesifikasiýa

Aýratynlyklary

Goýmalar

Tremella fuciformis

Miwe bedeni

 

Eräp bilmeýär

Dokary dykyzlyk

Kapsulalar

Smoothie

Tremella fuciformis suw ekstrakty

(Maltodextrin bilen)

Polisakaridler üçin standartlaşdyrylan

100% ereýär

Orta dykyzlyk

Gaty içgiler

Smoothie

Planşetler

Tremella fuciformis suw ekstrakty

(Poroşoklar bilen)

Glyukan üçin standartlaşdyrylan

70-80% ereýär

Has adaty tagam

Dokary dykyzlyk

Kapsulalar

Smoothie

Planşetler

Gaty içgiler

Tremella fuciformis suw ekstrakty

(Arassa)

Glyukan üçin standartlaşdyrylan

100% ereýär

Dokary dykyzlyk

Kapsulalar

Gaty içgiler

Smoothie

Kömelek ekstrakty

(Arassa)

Polisakaridler üçin standartlaşdyrylan we

Gialuron kislotasy

100% ereýär

Dokary dykyzlyk

Kapsulalar

Smoothie

Masüz maskasy

Derini bejermek önümi

Custöriteleşdirilen önümler

 

 

 

Jikme-jiklik

Tremella fuciformis Hytaýda azyndan XIX asyrdan bäri ösdürilip ýetişdirilýär. Ilki bilen amatly agaç polýuslar taýýarlandy we soňra kömelek tarapyndan kolonizasiýa ediler diýen umyt bilen dürli usullar bilen bejerildi. Bu tötänleýin ösdürip ýetişdirmek usuly, polýuslara sporalar ýa-da miselium sanjym edilende gowulaşdy. Häzirki zaman önümçiligi diňe Tremellanyň we onuň kabul edýän görnüşleriniň üstünlik gazanmak üçin substrata sanjym edilmelidigine düşünmek bilen başlandy. Häzirki wagtda täjirçilik taýdan ulanylýan "goşa medeniýet" usuly, kömelek görnüşleri bilen sanjym edilen we iň amatly şertlerde saklanýan gabyk garyndysyny ulanýar.

T. fuciformis bilen jübütleşmek üçin iň meşhur görnüş, iň gowy görýän öý eýesi "Annulohypoxylon archeri".

Hytaý aşhanasynda Tremella fuciformis adatça süýji tagamlarda ulanylýar. Tagamsyz bolsa-da, jelatin dokumasy we dermanlyk peýdalary üçin gymmatlydyr. Köplenç kanton dilinde desert ýasamak üçin köplenç jujublar, guradylan uzynlar we beýleki maddalar bilen bilelikde ulanylýar. Şeýle hem içginiň bir bölegi we doňdurma hökmünde ulanylýar. Ekerançylyk ony has arzanlaşdyrandygy sebäpli, indi käbir tagamly tagamlarda goşmaça ulanylýar.

Tremella fuciformis ekstrakty Hytaýdan, Koreýadan we Japanaponiýadan aýallaryň gözellik önümlerinde ulanylýar. Kömelek deride çyglylygy saklamagy ýokarlandyrýar we deridäki mikro gan damarlarynyň garry zeperlenmeginiň öňüni alýar, ajallary azaldýar we inçe çyzyklary tekizleýär. Garrylyga garşy beýleki täsirler beýnide we bagyrda superoksid dismutazyň barlygyny ýokarlandyrmakdan gelýär; bedeniň hemme ýerinde, esasanam deride güýçli antioksidant hökmünde hereket edýän fermentdir. Tremella fuciformis, öýkeniň iýmitlenmegi üçin Hytaý lukmançylygynda hem bellidir.


  • Öňki:
  • Indiki:


  • Öňki:
  • Indiki:
  • Habaryňyzy goýuň